Trên tinh thần giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ Đảng và lãnh đạo chủ chốt của Công ty về truyền thống yêu nước, sự đấu tranh kiên cường, hy sinh cao cả của dân tộc Việt Nam trong các thời kỳ kháng chiến. Đảng ủy bộ phần Công ty quyết định tổ chức cho các đồng chí cán bộ Đảng, lãnh đạo chủ chốt của Công ty thực hiện chương trình về nguồn để tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử Côn Đảo. 

Một số hình ảnh :

Tin tức khác