Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề với tỷ lệ tán thành cao.

Một số hình ảnh:

Tin tức khác