Đảng bộ Bộ phận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Sonadezi. Được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ ĐUTCT ngày 11/5/2010 của BCH Đảng bộ Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp. Đại hội Đảng bộ Bộ phận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ngày 20/11/2014 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm các đồng chí sau:
1. Đ/c Trương Cường - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Nguyễn Thế Phòng - Phó Bí thư Đảng Ủy
 
 
 
 
  • Chi bộ văn phòng - Đ/c Trần Tiến Bình - Bí thư
  • Chi bộ XN Bê tông Đồng Nai - Đ/c Lê Thị Giang - Bí thư
  • Chi bộ NM Gạch Tuynel Long Thành - Đ/c Trần Minh Phương - Bí thư
  • Chi bộ XN Đá - Đ/c Nguyễn Tiến Toản - Bí thư

Thông tin khác: 

-  Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ Văn phòng công ty ngày 07/12/2016  

-  Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ Văn phòng công ty ngày 01/06/2016  

-  Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ Văn phòng Công ty ngày 06/01/2016 

-  Đại hội Đảng bộ Bộ phận Công ty DNC ngày 20-11-2014  

-  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2017