• Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5

    Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5

    Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số  155/QĐ-DNC, ngày 19/12/2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

  • Xí nghiệp Đá Tân Cang 5

    Xí nghiệp Đá Tân Cang 5

    Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ - DNC/2007, ngày 26/02/2007 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.