• Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà

    Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà

    Hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà của Công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép hoạt động và đăng ký kinh doanh từ năm 2000.