Hội đồng quản trị

                                                                                 

                                                                     Ông Trương Cường
                                                                      Chủ Tịch

                                                                                                                                        

    Ông Nguyễn Thế Phòng     Ông Trương Minh Hoàng   Bà Lê Thị Bích Thủy        Bà Lê Thị Giang
     Phó Chủ Tịch                Thành Viên            Thành Viên             Thành Viên 

Ban Kiểm soát                             

  • Bà Trần Thị Quy                    Trưởng ban.
  • Bà Lê Thị Hằng                      Thành viên.
  • Bà Lê Thị Yến                        Thành viên.

Ban Tổng Giám đốc

  • Ông Nguyễn Thế Phòng         Tổng Giám đốc.    
  • Ông Nguyễn Tiến Toản           Phó Tổng Giám đốc.
  • Lê Thị Giang                     Phó Tổng Giám đốc.

 

Giới thiệu khác