Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lại Thị Hạnh - Mã DNC 468. (File đính kèm)

Thông tin cổ đông khác