Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (File đính kèm)

Thông tin cổ đông khác