Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017   

Thông tin cổ đông khác