Giải trình vi phạm công bố thông tin theo Công văn số 144/SGDHN-DLNY ngày 09/02/2017 của Sở GDCKHN

Thông tin cổ đông khác