Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Đức Hương - Mã DNC 426.

Thông tin cổ đông khác