Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu, và đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Thông tin cổ đông khác