Biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, Bầu thành viên HĐQT/BKS của Đại hội cổ đông năm 2016

Thông tin cổ đông khác