Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nhiệm kỳ III ( 2016 -  2020)

Thông tin cổ đông khác