Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông tin cổ đông khác