Biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết; bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông tin cổ đông khác