Giấy ủy quyền dự đại hội (download mẫu)

Thông tin cổ đông khác