Bảng cân đối kế toán và Kết quả SXKD năm 2013

Thông tin cổ đông khác