Giấy xác nhận tham dự Đại hội năm 2013

Thông tin cổ đông khác