Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông tin cổ đông khác