Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 nhiệm kỳ II (2011-2015)

Thông tin cổ đông khác